UAB „DOJUS rental“

ZASADY PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsze zasady ochrony prywatności na stronie internetowej („Zasady”) zawierają informacje o sposobie gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, które możesz podać na stronie internetowej www.dojusrental.lt (zwanej dalej Stroną internetową), kontach w serwisach społecznościowych, kontaktując się z nami pocztą elektroniczną lub telefonicznie, bądź też przekazując je nam bezpośrednio. Administratorem danych osobowych określonych w niniejszych Zasadach, jest spółka UAB DOJUS rental, kod podmiotu prawnego 304695666, z siedzibą w Wilnie, Wilno, Palangos g. 2-32 (zwana dalej „my” lub „Administratorem Danych”), która będzie gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych i realizacji umów.

Osoby poniżej 14 roku życia nie mogą podawać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej/konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz mniej niż 14 lat, przed podaniem danych osobowych musisz uzyskać zgodę swoich przedstawicieli prawnych (rodziców, rodziców adopcyjnych, opiekunów, kuratorów).

 1. Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

 

ZAWIERANIE UMÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG

Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, kod ekonomiczny, osobisty numer identyfikacyjny (PESEL), NIP, adres pocztowy lub e-mailowy, dane dotyczące płatności za towar/usługę: numer rachunku bankowego, sposób płatności itp. oraz stanowisko przedstawiciela prawnego osoby prawnej, imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) będą przetwarzane w celu zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług lub innej umowy, a także świadczenia usług oraz przeprowadzenia oceny ryzyka dłużników.

Twoje dane będą również gromadzone i przetwarzane podczas korzystania z udostępnianych przez nas urządzeń obsługujących technologię GPR (w takim przypadku informacje o przetwarzaniu przekażemy osobno).

Podstawy: (i) sutartis; (ii) teisinė prievolė; (iii) teisėtas interesas (atgauti skolas, valdyti riziką).

Podanie tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Bez podania tych informacji nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umów ani świadczyć Ci naszych usług.

KONTAKT I KOMUNIKACJA

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe, pytania i inne informacje, które sam podasz), aby odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci informacji. Otrzymujemy Twoje dane, gdy zadajesz pytania za pomocą formularza na tej Stronie internetowej, wypełniasz formularz rejestracyjny, przesyłasz zapytania i komentarze za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych, bierzesz udział w ankietach, a także gdy dzwonisz do nas i podajesz informacje podczas rozmowy. Administrator Danych może również wysyłać klientom życzenia urodzinowe pocztą elektroniczną w oparciu o swój uzasadniony interes w komunikacji z klientami.

Podstawa: zgoda lub uzasadniony interes (komunikacja z klientami).

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić Ci informacji.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, rodzaj gospodarstwa/firmy, wielkość gospodarstwa, adres e-mailowy, numer telefonu, adres, informacje o nowościach, które Cię interesują), aby informować Cię o towarach i usługach, które dystrybuujemy my i nasi partnerzy, oraz aby przekazywać inne istotne informacje. Będziesz otrzymywać od nas materiały marketingowe, jeśli zaprenumerujesz nasz newsletter lub inny rodzaj komunikacji, a także jeśli wypełnisz udostępnione przez nas formularze podczas udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zostaniesz poproszony o odrębną zgodę na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego od naszych partnerów biznesowych.

Podstawy: (i) zgoda; (ii) uzasadniony interes (dostarczanie informacji obecnym klientom).

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli informować Cię o towarach i usługach.

MONITORING WIDEO

W naszych obiektach i na terenie, którym zarządzamy, stosujemy kamery CCTV. Celem takiego nadzoru jest zapewnienie ochrony naszym pracownikom, klientom i innym osobom oraz mieniu, zapobieganie przestępstwom oraz identyfikacja sprawców naruszeń. O monitoringu wizyjnym poinformują Cię znaki umieszczone przy wejściach do filmowanych obszarów i pomieszczeń.

Podstawy: uzasadniony interes.

PLIKI COOKIE I INNE DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, możemy gromadzić następujące informacje: informacje o urządzeniu, tj. adres IP, przeglądarka, której używasz, czas i długość sesji na naszej stronie internetowej, terminy zapytań wprowadzanych na naszej stronie internetowej, treści, którymi jesteś najbardziej zainteresowany, oraz wszelkie informacje gromadzone za pomocą plików cookie, tj. informacje o lokalizacji, sygnał GPS urządzenia lub informacje o najbliższych punktach dostępowych WiFi i wieżach telefonii komórkowej, które mogą być do nas przesyłane, kiedy korzystasz z naszego serwisu.

Szczegółowe informacje na temat działania plików cookie można znaleźć w rozdziale 6 niniejszych Warunków „Pliki cookie, sygnały i podobne technologie” .

Podstawy: (i) zgoda; (ii) uzasadniony interes (dowiedzenie się, w jaki sposób odwiedzający korzystają z usług naszej Strony internetowej, co pozwoli nam na ich ulepszenie oraz opracowanie nowych treści, produktów i usług).

Jeśli nie wyrazisz zgody na pliki cookie, nie będziemy otrzymywać informacji o zachowaniu na naszej Stronie internetowej, które są wykorzystywane do ulepszania Strony internetowej i jej zawartości.

SELEKCJA KANDYDATÓW

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mailowy, miasto, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dane dotyczące prawa jazdy, preferowane stanowisko, referencje, wyniki testów, oceny, kwalifikacje, umiejętności zawodowe, cechy osobiste oraz wszelkie inne podane przez Ciebie informacje) w celu przeprowadzenia rekrutacji. Ubiegając się o stanowisko, nie podawaj zbędnych informacji, które nie są wymagane.

Podstawa: zgoda wyrażona przez użytkownika podczas ubiegania się o stanowisko.

Informacje te są niezbędne w procesie selekcji i jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli włączyć Cię do odpowiedniej selekcji.

OCHRONA PRAW I INTERESÓW

W celu obrony naszych prawnie uzasadnionych interesów i praw, w odpowiedzi na wniesione przeciwko nam roszczenia lub powództwa, a także gdy sami zgłaszamy takie roszczenia lub powództwa, możemy przetwarzać Twoje dane w związku z zawartymi umowami, ich wykonaniem, świadczonymi usługami oraz innymi danymi przewidzianymi w niniejszych Zasadach.

Podstawy: uzasadniony interes.

 1. Przekazanie danych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Do firm należących do grupy przedsiębiorstw DOJUS;
 • Teisininkams, kurių teikiamoms paslaugoms yra būtini Jūsų asmens duomenys;
 • Prawnikom, których usługi wymagają podania Twoich danych osobowych;
 • Firmom, które pomagają w organizacji konkursów/imprez;
 • Organom publicznym, takim jak sądy, policja, urzędy skarbowe, ale tylko na ich żądanie i tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i zasobów;
 • Do sieci społecznościowych (jeśli użytkownik sam zdecyduje się przekazać im swoje dane osobowe);
 • Innym firmom, które świadczą usługi na nasze zlecenie: Dostawcom usług informatycznych, którzy utrzymują nasze bazy danych i oprogramowanie, audytorom przeprowadzającym kontrole naszej działalności, które wymagają dostępu do danych użytkownika, firmom marketingowym, które pomagają nam wysyłać newslettery i inne informacje, oraz innym dostawcom usług, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności;
 • Odpowiedzialnie wybranym partnerom biznesowym, którzy pomagają w realizacji celów przetwarzania określonych przez Administratora Danych (dostawa, marketing) DPD Lietuva, Synergy Effect, SMS marketingas, Mailerlite.lt, Lietuvos paštas. Ponadto, jeśli dokonasz odpowiedniego wyboru w umowie lub w inny sposób wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe zostaną przekazane partnerowi biznesowemu John Deere GmbH & Co., KG, z którym Administrator Danych wspólnie prowadzi bezpośredni marketing drogą pocztową.
 • Innym podmiotom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów.

 

 1. Przekazywanie danych stronom trzecim

 

Administrator Danych będzie przekazywał Państwa dane osobowe do państw trzecich do następujących podmiotów:

 • Producentom technicznym mającym siedzibę w państwach trzecich, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przekazania danych jest zawarcie i wykonanie umowy z użytkownikiem;
 • Administratorzy wybranych przez Ciebie serwisów społecznościowych, którym udostępniłeś swoje dane, tacy jak Facebook Inc. mogą mieć siedzibę w krajach trzecich;
 • Naszemu partnerowi biznesowemu Deere & Company – gdy, w zależności od warunków zawartej z Tobą umowy, Twoje dane osobowe są przechowywane na stronie http://www.jdlink.com prowadzonej przez John Deere GmbH & Co. KG, reprezentowanej przez Intelligence Solution Group (ISG), z siedzibą przy Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Niemcy. Gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i gdy są przekazywane do firmy powiązanej z John Deere znajdującej się w kraju, w którym nie ma zastosowania decyzja Komisji UE dotycząca adekwatności, dane są odpowiednio chronione i mają zastosowanie standardowe postanowienia umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (więcej informacji: https://www.deere.com/en/privacy-and-data/W każdym przypadku użytkownik będzie odrębnie informowany o przekazywaniu jego danych do państw trzecich w umowach zawieranych z użytkownikiem. Podstawą prawną przekazania danych jest zawarcie i wykonanie umowy z użytkownikiem.

W krajach trzecich mogą obowiązywać niższe zasady ochrony danych. Dlatego też stosujemy środki zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych przez nas danych osobowych.

Przekazując dane osobowe do takich państw trzecich, będziemy polegać na:

 • Umowie (jeżeli konieczne jest zamówienie towaru u producenta, zastosowanie gwarancji jakości na towar, skonsultowanie się w kwestiach związanych z produktami, częściami i usługami producenta);
 • Twojej wyraźnej zgodzie;
 • Umowie podpisanej z odbiorcą danych, opartej na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Standardowe klauzule umowne można znaleźć w Internecie pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087;
 • W przypadku przekazywania danych w ramach grupy przedsiębiorstw – o przepisy mające zastosowanie do tych przedsiębiorstw.
 • Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony, jeżeli odbiorca znajduje się w kraju, dla którego przyjęto poziom ochrony danych określony w tej decyzji;
 • W oparciu o certyfikat „Tarczy Prywatności” UE-USA (w przypadku firmy Facebook Inc.);
 • W oparciu o zezwolenie Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo do uzyskania informacji o zabezpieczeniach stosowanych przez nas w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, kontaktując się z osobami kontaktowymi przewidzianymi w niniejszych Zasadach.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia określonego celu. Gdy cel zostanie osiągnięty, Twoje dane osobowe zostaną usunięte, chyba że prawo wymaga od nas przechowywania informacji dla celów podatkowych lub dane mogą być wymagane do przeprowadzenia dochodzenia przedprocesowego, ale w żadnym przypadku okres przechowywania nie przekroczy 10 lat. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, aby nie można było ich odtworzyć.

Zasadniczo dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

Dane osobowe

Okres przechowywania

Dane dotyczące płatności

10 lat od daty transakcji płatniczej.

Umowy sprzedaży towarów, usług lub inne umowy i ich dane

10 lat po wygaśnięciu umowy.

Dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych

3 lata od daty ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej lub wyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Dane klientów, którzy nie zrezygnowali z otrzymywania materiałów marketingowych, są przetwarzane przez 5 lat od daty ostatniego zakupu.

Filmy wideo

Do 90 dni.

Dane analityczne

Zasadniczo dane te są gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Ciebie z witryny i za Twoją zgodą są anonimizowane/agregowane wkrótce po ich otrzymaniu.

Twoje pytania i korespondencja z Tobą

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być istotne, ale w każdym przypadku będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Dane osobowe kandydatów

Dane osobowe kandydatów

 1. Twoje prawa

 

 • Prawo do wiedzy (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu danych osobowych (prawo do informacji);
 • Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych i sposobu ich przetwarzania (prawo dostępu);
 • Prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych (prawo do sprostowania);
 • Prawo do żądania zniszczenia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);
 • Prawo do żądania przeniesienia danych przekazanych Administratorowi Danych (prawo do przeniesienia);
 • Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub jeśli przetwarzanie jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy Administratora Danych lub strony trzeciej (prawo do sprzeciwu);
 • Złożyć skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy Ci wygodny sposób korzystania z tych praw. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer +370 37 750260, pisząc do nas na adres bdar@dojusgroup.lt lub korzystając z określonych linków znajdujących się w dolnej części udostępnianych przez nas treści promocyjnych.

Twoje prawa będą realizowane po uprzednim potwierdzeniu Twojej tożsamości osobiście (poprzez okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)) lub drogą elektroniczną (np. podpis elektroniczny).

 1. Pliki cookie, sygnały i podobne technologie

 

W niniejszych Zasadach używamy terminu „pliki cookie” w odniesieniu do plików cookie i innych podobnych technologii, takich jak znaczniki pikseloweangl. „Pixel Tags“), sygnały nawigacyjne (angl. „Web Beacon“), i czyste GIF-y (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 Gdy odwiedzasz naszą Witrynę, chcemy dostarczyć Ci treści i funkcje dostosowane do Twoich potrzeb. Wymaga to stosowania plików cookie.angl. cookiesSą to małe fragmenty informacji przechowywane w przeglądarce internetowej. Pomagają nam one rozpoznać Ciebie jako osobę, która już wcześniej odwiedziła daną witrynę, przechowywać Twoją historię odwiedzin i odpowiednio dostosowywać treści. Pliki cookie pomagają również w zapewnieniu sprawnego działania witryn internetowych, monitorowaniu czasu trwania i częstotliwości odwiedzin witryn internetowych oraz gromadzeniu informacji statystycznych o liczbie osób odwiedzających witryny. Dzięki analizie tych danych możemy ulepszać nasze witryny i czynić je bardziej przyjaznymi dla użytkowników.

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej:

Nazwa

Okres

Cel

_cfduid, CookieConsent,

AWSELB, SESS#

1 rok

W czasie sesji pliki

cookie są niezbędne do niezbędnego funkcjonowania Strony internetowej. Bez tych plików Strona internetowa po prostu by nie działała.

Możesz wyrazić swoje preferencje dotyczące korzystania z plików cookie na Stronie internetowej (zaakceptować je lub odrzucić) przy pierwszym wejściu na Stronę internetową. Gdy korzystasz z przeglądarki w celu uzyskania dostępu do udostępnianych przez nas treści, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała użytkownika, gdy plik cookie jest wysyłany. Każda przeglądarka jest inna, więc jeśli nie wiesz, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, sprawdź menu pomocy swojej przeglądarki. System operacyjny Twojego urządzenia może mieć dodatkowe funkcje kontroli plików cookie. Jeśli nie chcesz, aby informacje były gromadzone za pomocą plików cookie, możesz skorzystać z prostej procedury dostępnej w większości przeglądarek, która umożliwia rezygnację z używania plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookie, odwiedź stronę: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Przypominamy, że niektóre usługi mogą być skonfigurowane do działania wyłącznie z plikami cookie i w przypadku wyłączenia plików cookie lub ich części nie będziesz mógł korzystać z tych usług.

Pamiętaj, że nasze konta w serwisach społecznościowych podlegają zasadom dotyczącym plików cookie obowiązującym w danym serwisie społecznościowym.

 1. Konsekwencje nieprzekazania danych

 

Możesz zrezygnować z podawania nam pewnych informacji (np. informacji wymaganych podczas rejestracji w witrynie lub danych kontaktowych, jeśli chce, abyśmy skontaktowali się z nim za pomocą formularza), ale jeśli to zrobisz, możemy nie być w stanie umożliwić Ci zakupu naszych towarów online, skontaktować się z Tobą, zawrzeć umowy lub świadczyć naszych usług.

 1. Postanowienia końcowe

 

Inne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Witryny lub których funkcje i funkcje zostały włączone do Usług Online, mają własne zasady i polityki prywatności. Inne firmy, dostawcy i partnerzy biznesowi w ramach grupy Dojus mają również własne zasady i praktyki ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności wszystkich osób trzecich przed przekazaniem im informacji lub skorzystaniem z oferty lub reklamy.

Zasady są poddawane przeglądowi co najmniej raz na dwa lata. W przypadku aktualizacji Warunków powiadomimy Cię o zmianach, które uznamy za istotne, zamieszczając stosowne powiadomienie w Witrynie. Jeśli uzyskasz dostęp do naszych treści i/lub usług lub skorzystasz z nich po opublikowaniu takiego powiadomienia, uznaje się, że zaakceptowałeś nowe warunki określone w aktualizacji.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony danych osobowych przetwarzanych przez DOJUS Rental, prosimy o kontakt z

E-mail: bdar@dojusgroup.lt

Tel.: +370 37 750260

 

Warunki zostały ostatnio zmienione w dniu 17-01-2020 r.